Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2013

iyouwe
5706 cc5c
Reposted fromuszkowo uszkowo
iyouwe
5717 be7e
Reposted fromuszkowo uszkowo
iyouwe
5721 ec7a
Reposted frommrr mrr
iyouwe
Reposted frommajkey majkey

March 17 2013

iyouwe
1042 ac21
Reposted fromgolyyy golyyy viasusansthebest susansthebest
iyouwe
6611 b54b
Reposted fromdusielecc dusielecc viasusansthebest susansthebest
iyouwe
Reposted fromcouples couples
iyouwe
1985 cbff 500
Reposted fromlucass1984 lucass1984 viaszyky szyky
iyouwe
Reposted fromcouples couples
iyouwe
0852 780f
Reposted fromyoo yoo viared-trainers red-trainers
iyouwe
8062 b8b3
Reposted fromlittlefool littlefool viared-trainers red-trainers
iyouwe
2049 b1ce
iyouwe
Reposted fromcouples couples
iyouwe

- Co będzie, jak przegram?

- Dostaniesz klapsa.

- To nie wiem, czy chcę wygrywać xd.

- Ale jak wygrasz, to dostaniesz ode mnie jedną rzecz, której będziesz chciała. Jakąkolwiek.

- A im bardziej praktyczna, tym lepiej?

- Jeśli "praktyczna" to ładniejsze określenie na "fizyczna"...

Reposted fromin-flagranti in-flagranti viadizziness dizziness
iyouwe
Reposted fromcouples couples
4688 d631
Reposted fromejuggs ejuggs viadizziness dizziness
iyouwe
Nie umiem sobie radzić ze swoim życiem.
— A Ty niczego mi nie ułatwiasz...
Reposted fromzawszecostak zawszecostak
iyouwe
iyouwe
iyouwe
0079 ca73
Reposted fromClary Clary viasusansthebest susansthebest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl